ZAWÓD STOLARZ – CIEKAWOSTKI

Stolarz powinien być odporny na monotonię i rutynowość powtarzanych czynności. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

  • zamiłowania techniczne,
  • zdolności manualne i plastyczne,
  • zdolności organizacyjne,
  • dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność samodzielnej pracy.

STOLARZ to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Tak jak większość zawodów rzemieślniczych nie cieszy się on wysokim statusem społecznym w Polsce, ale ma długą tradycję. Pierwszy cech stolarski założono pod koniec XV wieku w Krakowie.

Najważniejsze zadania stolarza to:

  • wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)
  • wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych
  • wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)
  • odnawianie i konserwacja drewnianych antyków 

Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy:

  • wycinanie elementów drewnianych
  • łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
  • szlifowanie
  • heblowanie
  • frezowanie
  • oklejanie mebli
  • lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych
  • montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian 

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń(także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

W czasie pracy stolarz musi koncentrować się na wykonywanej czynności ponieważ używa wielu niebezpiecznych urządzeń
i preparatów chemicznych. Szczególnie niebezpieczeństwo stwarzają ręczne narzędzia i obrabiarki do drewna, które w wyniku nieostrożnego użytkowania mogą powodować urazy rąk, które w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się amputacją koniczyn. Niebezpieczne są również opiłki i odpady drewna powodujące zwłaszcza podrażnienia błon śluzowych i oczu. Środki chemiczne mogą wywoływać uczulenia lub zatrucia oparami. Z kolei wysiłek fizyczny oraz wielogodzinna praca w niewygodnej pozycji może być powodem bólów kręgosłupa i choroby zwyrodnieniowej stawów. Dodatkowo szkodliwym czynnikiem jest hałas.

Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

Zarobki stolarza:

Zarobki stolarza zależą od miejsca pracy i umiejętności. Średnio wynoszą 4500 zł. Często duży dochód może zapewnić wykonywanie nietypowych przedmiotów z drewna na zamówienie lub renowacja antyków.

Zawodu stolarza można uczyć się w poprzez przyuczenie, na kursach, w technikach oraz szkołach zawodowych budowlanych lub rzemiosł drzewnych. Najwięcej można się nauczyć wybierając ostatnie rozwiązania. Technika oferują co prawda średnie wykształcenie, ale ich program jest uboższy w praktyczne zajęcia, które są najważniejsze w edukacji stolarza. Istnieją również szkoły uczące zawodu stolarza pod kątem artystycznym, które przygotowują do projektowania i wykonywania nietypowych elementów
i mebli z drewna.

Bez względu na rodzaj placówki w trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia z takich dziedzin jak:

 • rodzaje drewna i ich właściwości fizyczne
 • dobieranie odpowiednich rodzajów drewna do wykonywanego zadania
 • rodzaje i właściwości używanych substancji chemicznych
 • renowacja wyrobów stolarskich
 • rodzaje i obsługa maszyn stolarskich
 • podstawy przedsiębiorczości
 • rysunek techniczny
 • zasady BHP
 • zajęcia praktyczne 

Po ukończeniu szkoły zawodowej lub technikum i  zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego w  zawodzie stolarz.  Aby podnieść swoje kwalifikacje może zdobyć tytuł czeladnika, a potem mistrza 
w zawodzie. W tym celu należy zgłosić się z okręgowej Izby Rzemieślniczej wraz z następującymi dokumentami:

 • wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu
 • potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 • jedną fotografią
 • dokumentami potwierdzającymi wymagane wykształceniem
 • dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy 

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe
  w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 3;
  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin. 

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy
  w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy
  w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin. 

Oba egzaminy składają się z części praktycznej i teoretycznej(ustna i pisemna). Zadania i pytania są ułożone według standardu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

About the author: CECH