KONKURS – ZAWODY – czyli kim możesz zostać  jak będziesz dorosły

Regulamin konkursu

 

 ,, ZAWODY – czyli kim możesz zostać  jak będziesz dorosły ”

  

I Postanowienia ogólne

         Organizatorem konkursu pt. ,, ZAWODY – czyli kim możesz zostać  jak będziesz dorosły ”

       jest  Cech Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu ul. Wrzesińska 41 (zwany dalej Organizatorem).

 

 

1.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2022 i trwa do dnia 29 listopada  2022 roku.

 

2.     Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 listopada 2022 r. na profilu Organizatora                                
na stronie internetowej meble-swarzedzkie.pl

3.     Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.     Konkurs nie jest loterią ani grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.)

 

II Uczestnicy

 

1.     Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka dydaktyczna (przedszkola, szkoły podstawowe, branżowe) z siedzibą  na terytorium Gminy Swarzędz (zwana dalej Uczestnikiem).

 

2.     Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

 

3.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i linii bocznej włącznie.

 

4.     Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

 

III Zasady Konkursu

 

1.         Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac o tematyce : ZAWODY …

 

2.         Technika wykonania prac jest dowolna dla każdej kategorii wiekowej. Dopuszcza się następujące techniki dla poszczególnych kategorii:

 

– dzieci w wieku przedszkolnym  ( rysunek / wycinanka )

– dzieci w szkołach podstawowych  klasa I – IV  ( rysunek/ wycinanka  itp. )

– dzieci w szkołach podstawowych  klasa V-VI  ( zdjęcie / kolaż itp. )

– dzieci w szkołach ponadpodstawowych – szkoła branżowa ( film do 2 min )

 

 

   3.   Nie będą akceptowane prace:

 

        1. Z  których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub prace zostały uszkodzone mechanicznie.

 

 

 IV Nadsyłanie prac

 

Prace konkursowe należy przesłać w załączniku na adres e-mail:cechstolarzy@wp.pl
z dopiskiem w tytule: 
,, ZAWODY – czyli kim możesz zostać  jak będziesz dorosły ”  lub złożyć w biurze Cechu Stolarzy w Swarzędzu ul. Wrzesińska  41 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18

 

1.     Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria: format o  wielkości nie mniej niż  A 4 lub większe.

 

 

 V Jury

 

1.     Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

 

2.     W skład Jury wejdą:

 

Piotr Kasprzak – Cechmistrz

Małgorzata Polak – kierownik biura Cechu

Dariusz Kapitańczyk –  członek Zarządu

Rafał Maćkowiak – członek Cechu

Wiesław Marut – członek Zarządu

 

3.     Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć naruszających zasad Konkursu. Z udziału                             w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają prace, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

 

4.     Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

 

VI Nagrody

 

             Organizator uhonoruje zdobywców I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi.

 

 

VII Postanowienia końcowe

 

1.     Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy lub prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

 

2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika wszelkich praw do prac, które będą stanowiły przedmiot oceny.  W przypadku osób małoletnich, odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmują na siebie przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Uczestnika.

 

3.     Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.09.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

 

4.     Przesłanie zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac w każdej formie, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz na stronach internetowych Organizatora oraz jego profilu na portalach społecznościowych Facebooku, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska.

 

5.     Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.meble-swarzedzkie.pl

 

6.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z przyczyn od niego niezależnych.

 

8.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

9.     Dane uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”)konkursu :
pt.
  ,, ZAWODY – czyli kim możesz zostać  jak będziesz dorosły ”  (zwanym dalej „Konkursem”) jest Cech Stoalrzy Swarzędzkiech  w Swarzędzu reprezentowany przez Cechmistrza Piotra Kasprzak .  Dane do korespondencji: Cech Stoalrzy  Swarzędzkich   w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej   41, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail:cechstolarzy@wp.pl

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych Cechu Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu wysyłając wiadomość e-mail na adres: cechstolarzy@wp.pl

3.Współadministratorem przetwarzanych danych Uczestników jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland.

5.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO a w szczególności:

a.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c.     art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.

5.     Podanie danych osobowych przez Uczestników jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisu
na konkurs, jego organizację oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych.

6.     Podstawą prawną utrwalania i wykorzystywania wizerunku Uczestnika jest ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

7.     Wyrażenie zgody na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku Uczestnika jest świadome, dobrowolne i bezpłatne.

8.     Przeniesienie praw do upublicznienia wizerunku Uczestnika następuje w zakresie wszelkich pól eksploatacji w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.     zwielokrotniania każdą techniką, na wszystkich znanych w chwili obecnej lub wynalezionych
w przyszłości nośnikach dźwięku  i obrazu;

b.     rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym również poprzez sieć Internet;

c.     publicznego i niepublicznego wykonania i odtworzenia w jakikolwiek sposób;

d.     publicznego i niepublicznego wystawienia w jakikolwiek sposób.

9.     Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 7 jest nieograniczone  czasowo i terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw UE. Przeniesienie następuje na zasadzie wyłączności.

10.   Dane osobowe uczestników będą udostępniane odpowiednim odbiorcom, a w szczególności:  administratorom stron społecznościowych, na których opublikowane zostaną prace i fotorelacja lub film dokumentujący konkurs, osobom znajdującym się w składzie jurorskim konkursu, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

11.   Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

12.   Uczestnicy posiadają prawo do:

a.     dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b.     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c.     żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d.     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO.

13.   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

14.   Przetwarzane dane osobowe Uczestników nie podlega profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

15.   Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody.

16.   Jeżeli Uczestnik uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

About the author: CECH